Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Råängen

Brunnshög med Domkyrkans mark på söder sida om Odarslövsvägen.

Råängen är en plattform för samtal om vad som sker på Lunds domkyrkas mark i Brunnshög, ett område i Nordöstra Lund. Här pågår ett nyskapande och ambitiöst byggprojekt som under de kommande trettio åren kommer att bidra med betydande förändringar för hela området.

Vi har som mål att förändra hur man ser på stadsplanering och det gör vi genom att starta Råängens konst- och arkitekturprogram. Programmet ska verka för att skapa engagemang och bjuda in till samtal och öppna diskussioner innan det faktiska byggandet sätter igång. Programmet kommer påverka och prägla den långsiktiga utvecklingen av kyrkans mark och resultera i ett bostadsområde som skapar och möjliggör nya sätt att leva, lära och arbeta.

Råängen kommer väva samman nedslag från konstnärer, arkitekter och folk från universitetet, byggsektorn och allmänhet för att skapa en vision för hur framtidens liv i en helt ny stadsdel kan levas. Detta narrativ ska fungera som ett ramverk för den större diskussionen om värdesystem, övertygelse, ägande, rädslor, tro, tid, skönhet, förpliktelser och strävan.

Projektet inleds med temporära installationer av den brittiske konstnären Nathan Coley i Lund och Brunnshög (2017–2018) och fortsätter sedan med en offentlig trädgård designad av de norska arkitekterna Brendeland & Krisoffersen (planerad invigning våren 2021). Vårt program innehåller ett brett spektra av publika evenemang, föredrag, vandringar, skolverksamhet och filmvisningar – alla med syftet att skapa rum för debatt, deltagande och kritisk analys. Längre fram finns möjligheter att bjuda in konstnärer till residensprogram och permanenta offentliga uppdrag.

Projektet Råängen finansieras helt av Domkyrkorådet och belastar inte kyrkoavgiften.

 för uppdateringar om vad som händer.

Lunds domkyrka

Lunds domkyrka från nordväst. Per Bagge 1899. Historiska museet vid Lunds universitet.

Det här är första gången i modern tid som Domkyrkan valt att spela en nyckelroll i hur den egna marken exploateras. Målet är att visa lika stort engagemang och omsorg om allas bästa som våra föregångare gjort under de senaste 900 åren. Vi strävar efter att Domkyrkans värderingar och erfarenheter vävs in i projektet på ett sätt som både tar hänsyn till den historiska kontexten och går framtiden till mötes. Fokus riktas mot de utmaningar vi kommer möta i framtiden när vi vill skapa förutsättningar för en hållbar och socialt ansvarstagande arbets- och bostadsmiljö som ska tillgodose människors behov de kommande 1000 åren.

Av dessa utmaningar finns det ett antal som Domkyrkan, tillsammans med andra, vill ta särskilt ansvar för:
Hur kan en stadsdel bidra till att natur, djur och människor lever tillsammans i harmoni?
Hur kan nya publika platser skapas som bjuder in till och uppmuntrar lokalt engagemang och ingjuter en känsla av stolthet, skönhet och karaktär?
Hur kan gästfrihet, ett av Domkyrkans nyckelbegrepp, bli ett nyckelbegrepp även för Råängen och dess utvecklingsprojekt?
Hur kan en stadsutvecklingsprocess förvalta den radikala idén från nattvarden – ett bröd och en mänsklighet?
Hur kan ett program bestående av evenemang, samtal och undersökande design skapa ett berikande sammanhang där kultur, vetenskap, lokala intressen och akademi överlappas?

Brunnshög

Vy mot söder från Domkyrkans mark.

Dagens södra Brunnshög är ett område, fem kilometer nordost om Domkyrkan, med 400 boende, 12 avstyckade gårdar och två jordbruk. Här odlas vete, korn, sockerbeta och raps i ett fyraårigt växelbruk.

Landskapet utgörs i huvudsak av slättmark vilket är utmärkande för Skåne. Det öppna landskapet gör det enkelt att särskilja de olika årstiderna och synliggör vindens och ljusets olika rörelser. Området har en så gott som osynlig historia – men den går att ana när man studerar topografiska kartor, dokument eller skymtar kvardröjande spår i landskapet. Exempel på detta är vattenbrynet som en gång fanns söder om Odarslövsvägen och historiska dokument som visar hur olika markskiften och ägande har påverkat landskapet på olika sätt.

Nyligen har arkeologer upptäckt att det fanns en bosättning här under vikingatiden. Då var Brunnshög ett centrum för ritualer och högtider, en plats för utbyte av varor och kunskap och där besökare och bofasta möttes. Det var en plats där man hyllade det okända och transcendenta. Råängen ämnar förvalta detta arv och skapa förutsättningar för samtal och öppen debatt bland boende och experter och utforska framtidens möjligheter.

Utvecklingssammanhang

Framtidsplanerna i Brunnshög är en del av ett större utvecklingsprojekt för Lund. Bild: Lunds kommun.

Domkyrkans projekt är del av en större stadsutveckling som drivs av Lunds kommun i samarbete med Lunds universitet, Region Skåne och Lunds domkyrka. Det 450 hektar stora området, som beräknas stå klart 2050, kommer att innehålla 6 000 nya bostäder, 600 000 kvm arbetsyta, en ny park och ett forskningscentrum i världsklass. Projektet kommer påtagligt utöka och förbättra infrastruktur för boende och arbete i Lund.

Lunds domkyrka äger 150 hektar jordbruksmark (en yta motsvarande cirka 140 fotbollsplaner) i Brunnshögsprojektet, varav 12 hektar är öronmärkta för bostäder, offentliga rum och infrastruktur. Här kommer också att byggas undervisningslokaler och arbetsplatser.

Domkyrkans byggprojekt drivs av White Arkitekter. De utarbetar ett strategiskt ramverk för byggandet som inleddes 2020 och fortgår under de kommande trettio åren. Ramverket präglas av långsiktigt tänkande och en lyhördhet gentemot markens karaktäristiska egenskaper. Dessa tankar samt funderingar kring olika ägandemodeller och sätt att leva kommer att genomsyra byggprocessen. Det kommer att utvecklas en rad nyskapande arkitekturprojekt där varje nytt projekt kommer att dra lärdom och inspireras av de föregående samt av de behov som finns hos de boende i ett ständigt växande sammanhang.

Varje fas av byggprojektet är kopplat till Lunds kommuns utvecklingsplan men vi kommer att skapa en egen identitet och särprägel där fokus ligger på värderingar, sammanhang, gemenskap och hållbarhet – allt i ett kontinuerligt samarbete med konstnärer. Vi är lika intresserade av att ställa frågor som att tillhandahålla svar. Vår målsättning är, som Lunds domkyrkoförsamlings kaplan Lena Sjöstrand formulerat det, att ”skapa berättelser och ställa frågor”.

Den formella planprocessen för Domkyrkans byggprojekt har nu satt igång i nära samarbete med kommunen, samarbetspartners och boende i Brunnshög. I slutet av 2018 togs en helhetsplan fram som fastställer Domkyrkans vision, värden och de strategiska projekten som ska byggas på kyrkans mark. Tanken är att Råängens konst- och arkitekturprogram skall påverka och berika den formella planprocessen.

Vilka vi är

Råängen har startats på initiativ av Domkyrkorådet och är första steget i ett långsiktigt byggprojekt i Brunnshög. Mats Persson (domkyrkokamrerare, Lund) och Lena Sjöstrand (domkyrkokaplan, Lund) har delat ansvar för Råängen.

Styrgrupp
Vi har bildat en styrgrupp som består av representanter från Domkyrkan, White Arkitekter och curatorn som arbetar med projektet. Gruppen ansvarar för urval och genomförande av konst- och arkitekturprogrammet.

Referensgrupp
Referensgruppen består av utvalda experter inom arkitektur och konst. Medlemmarna kommer från Lund, Malmö, Stockholm och Berlin. Gruppen råder, vägleder och utmanar styrgruppen vad gäller projektering och strategi.

Styrgruppen

ÅSA BJERNDELL
Arkitekt,
White Arkitekter

JES FERNIE
Oberoende curator

JAKE FORD
Landskapsarkitekt,
White Arkitekter

CHRISTER LARSSON
Ordförande,
Domkyrkorådets ekonomi- och fastighetsutskott

MATS PERSSON
Domkyrkokamrerare,
Lunds domkyrka

LENA SJÖSTRAND
Kaplan,
Lunds domkyrkoförsamling

Referensgruppen

PATRICK AMSELLEM
Museichef,
Skissernas Museum, Lund

JONATAN HABIB ENGQVIST
Oberoende curator,
Stockholm

MARIA LANTZ
Konstnär och rektor,
Konstfack, Stockholm

KIERAN LONG
Överintendent,
ArkDes, Stockholm

ÅSA NACKING
Konsthallschef,
Lunds konsthall, Lund

LISA ROSENDAHL
Oberoende curator,
Berlin

CHRISTIAN SKOVBJERG JENSEN
Avdelningsföreståndare,
Inter Arts Centre, Lunds universitet, Malmö

Medarbetare
Grafisk identitet: Lisa Olausson och Martin Frostner
Art direction & grafisk form: Lisa Olausson
Illustration: James Graham
Webbutvecklare: Baptiste Guesnon
Fotografi: Brunnshög landskapsserie av Petra Bindel, i övrigt anges fotograf vid respektive bild
Film: HolsterGreen och Few Family/LangFilm
Översättning: Lena Olsson, Bella Daniels Carlsson, Anders Kreuger