Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Råängen

Råängen är både ett stadsutvecklingsprojekt och en plattform för diskussioner om vad som sker med Lunds domkyrkas mark på Brunnshög i Lunds nordöstra utkanter. När staden växer kommer området att förändras. Nya bostäder, forskningsanläggningar och parker kommer att byggas på det som tidigare varit åkermark.

Lunds domkyrka har avsatt tio hektar av sin egen mark på Brunnshög till uppförandet av en ny stadsdel. För att utforska hur nya stadsdelar kan byggas har vi inrättat ett program med offentliga diskussioner och konstprogram som uppmuntrar till samtal, kritisk debatt och brett engagemang. Programmet är tänkt att ligga till grund för hur domkyrkans mark ska användas på längre sikt och att leda till en stadsdel som erbjuder möjligheter att bo, arbeta och studera på nya sätt i vårt ännu nya århundrade.

Råängen håller på att skapa en berättelse som bygger på medverkan från konstnärer, arkitekter, de boende, byggföretag och universitetsanställda, en framtida berättelse om en ny stadsdel. Den bildar samtidigt en ram för diskussionen om grundläggande frågor bakom utbyggnaden av Brunnshög: värdesystem, tro och tilltro, ägande, rädsla, tid, skönhet, engagemang, ansträngning.

Konstprogrammet inleddes med tillfälliga installationer av den brittiske konstnären Nathan Coley i centrala Lund och på Brunnshög 2017 och 2018. Det har fortsatt med en trädgård ritad av de norska arkitekterna Brendeland & Kristoffersen, invigd 2021. De första husen, ritade av arkitekterna Flores & Prats, ska stå färdiga 2025. Vårt program omfattar en bred satsning på offentliga evenemang, föreläsningar, promenader, workshops för skolelever och filmer, alla avsedda att skapa möjligheter till debatt, deltagande och kritisk analys. På längre sikt kan det också bli fråga om att bjuda in konstnärer för skapande vistelser eller för att genomföra permanenta verk i det offentliga rummet.

Råängen-projektet finansieras av Domkyrkorådet, inte genom kyrkoavgiften.

Lunds domkyrka

Lunds domkyrka från nordväst. Per Bagge 1899. Historiska museet vid Lunds universitet.

Detta är första gången under senare tid som domkyrkan har valt att spela en avgörande roll i bebyggandet av sin egen mark. Projektet syftar till att investera lika mycket engagemang och omsorg som våra föregångare har visat under de senaste 900 åren och försäkra oss om att Domkyrkans värden och erfarenheter kommer att införlivas i projektet på ett sätt som respekterar detta historiska sammanhang och samtidigt öppnar sig mot framtiden. Byggprojektet kommer att beakta vårt eget århundrades utmaningar och underlätta för initiativ från boendegemenskapen. Målet är att skapa en stadsdel som ska kunna tillgodose människors behov tusen år framåt.

Domkyrkan och den större projektgruppen vill undersöka ett antal specifika utmaningar:
Hur kan en stadsdel balansera både människornas och naturens välbefinnande?
Hur kan det offentliga rummet alstra stolthet, tillhörighetskänsla och uppskattning av skönhet?
Hur kan omsorg om andra, en av Domkyrkans huvudprinciper, införlivas med Råängen-projektet?
Kan en planeringsprocess uttrycka nattvardens radikala idé om ett gemensamt bröd och en mänsklig gemenskap?
Kan programläggning av evenemang, föreläsningar och kritiska formgivningsprojekt skapa ett berikande sammanhang där kultur gå omlott med vetenskaplig forskning och lokala intressen med universitetsvärlden?

Sammanhanget

Framtidsplanerna i Brunnshög är en del av ett större utvecklingsprojekt för Lund. Bild: Lunds kommun.

Råängen är en del av ett större utvecklingsprogram lett av Lunds kommun i samarbete med Lunds universitet, Region Skåne och Lunds domkyrka. Ett område på 450 hektar förväntas fram till 2050 kunna erbjuda 6 000 nya bostäder, 600 000 kvm arbetsplatser, en ny park och forskningsanläggningar i världsklass. Projektet blir ett betydande tillägg till bostads- och arbetsplatsbeståndet i Lund.

White Arkitekter har anlitats för att leda Domkyrkans utvecklingsprogram och har utformat ett strategiskt ramverk som ska täcka perioden från 2020 och 30 år framåt. Kontoret håller på att utveckla en ansvarsfull och anpassningsbar långsiktig verksamhetsmodell med fokus på egenskaperna hos den tillgängliga marken och inriktning mot nya former för byggande, ägande och boende. Nyskapande arkitekturprojekt kommer med tiden att utvecklas av många olika aktörer, som alla tar sin utgångspunkt i föregående projekt och beaktar det lokala sammanhanget, särskilt de boendes och den framväxande gemenskapens behov.

Varje fas i utvecklingen kommer att förhålla sig till den generalplan som Lunds kommun fastställt, men vi kommer att utveckla vår egen distinkta profil med fokus på frågor som värdegrund, sammanhang, gemenskap, ekologi och tillgänglighet och i samarbete med konstnärer genom hela processen. Vi är lika intresserade av att ställa frågor som av att formulera svar. När vi förverkligar detta projekt vill vi, med domkyrkokaplanen Lena Sjöstrands ord, ”skapa berättelser och ställa frågor”.

Hitta hit

Brunnshög med Domkyrkans mark på söder sida om Odarslövsvägen. Illustration: James Graham

Råängen ligger 5 km nordost om Lunds centrum, nära Utmarksvägen i Brunnshög.
Spårvagn: Ta spårvagnen från Lunds tågstation till MAX IV.
Cykel: Cykelvägar från Lunds centrum går längs Odarslövägen.
Bil: Parkering finns på plats.

Vilka vi är

Råängen har initierats av Domkyrkorådet och är det första stadiet i ett långsiktigt utvecklingsprojekt på Brunnshög utanför Lund. Domkyrkokamrerare Mats Persson och Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand leder Råängen-projektet tillsammans.

Projektgrupp
Vi har bildat en projektgrupp bestående av företrädare för Domkyrkan och White Arkitekter och den kurator som arbetar med projektet. Denna grupp ansvarar för byggprojektets och det tillhörande konstprogrammets genomförande.

Referensgrupp
Referensgruppen består av specialister inom konst- och arkitekturfälten bosatta i Lund, Malmö och Stockholm. Denna grupp råder, vägleder och utmanar projektgruppens medlemmar rörande programläggning och strategi.

Konsulter
Ett växande antal konsulter och tillverkare arbetar för Domkyrkan med förverkligandet av de första projekten och med att utveckla strategier för programmets framtida faser: Aurora, Edge, Hislon Moran, Price & Myers Engineers, Proswede, Trivector

Projektgruppen

ÅSA BJERNDELL
Arkitekt,
White Arkitekter

JES FERNIE
Oberoende curator

JAKE FORD
Landskapsarkitekt,
White Arkitekter

CHRISTER LARSSON
Ordförande,
Domkyrkorådets ekonomi- och fastighetsutskott

MATS PERSSON
Domkyrkokamrerare,
Lunds domkyrka

LENA SJÖSTRAND
Kaplan,
Lunds domkyrkoförsamling

Referensgruppen

PATRICK AMSELLEM
Direktör,
Statens konstråd, Stockholm

JONATAN HABIB ENGQVIST
Oberoende curator,
Stockholm

MARIA LANTZ
Konstnär och rektor,
Konstfack, Stockholm

KIERAN LONG
Överintendent,
ArkDes, Stockholm

ÅSA NACKING
Konsthallschef,
Lunds konsthall, Lund

LISA ROSENDAHL
Oberoende curator,
Berlin

CHRISTIAN SKOVBJERG JENSEN
Avdelningsföreståndare,
Inter Arts Centre, Lunds universitet, Malmö

Medarbetare
Webbcopy: Jes Fernie och Jake Ford
Grafisk identitet: Lisa Olausson och Martin Frostner
Art direction & grafisk form: Lisa Olausson
Illustration: James Graham
Webbutvecklare: Baptiste Guesnon
Fotografi: Brunnshög landskapsserie av Petra Bindel, i övrigt anges fotograf vid respektive bild
Film: HolsterGreen och Few Family/LangFilm
Översättning: Lena Olsson, Bella Daniels Carlsson, Anders Kreuger