Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Metoder för att bygga

Att bygga gemenskap

Det vi gör i Råängen är skenbart enkelt. Vi ber konstnärer och arkitekter att skapa verk, byggnader och diskussion för en ny gemenskap på ett tolv hektar stort område som nu är obrukad åkermark i utkanten av Lund.

Vi tar tid på oss för att pröva tankar, ställa frågor och frigöra oss själva från idén att vi måste kunna ge svar på dessa frågor för att röra oss framåt. Vi har ingen färdig plan utan snarare en inställning till byggande. Varje aktivitet leder vidare till nästa. Frågor och ämnen som tas upp av dem vi anlitar för konstprojekt, offentliga evenemang och texter blir en del av förutsättningarna för nästa projekt.

För oss är varje aktivitet lika viktig. Vi gör ingen åtskillnad mellan ett konstverk, en trädgård och en byggnad. Konstnärer och arkitekter anlitas på mycket snarlika sätt, med en öppen inbjudan att samtala, betrakta och skapa.

Det är viktigt för oss att bygga en stadsdel som blir en förlängning av Lunds historiska kärna snarare än ett nytt utkantsområde. Vi inser att vi för att kunna uppnå detta inte kan ägna oss åt vidlyftigt skissande eller slå fast tidpunkter för när på förhand definierade processer ska inledas eller få sin festliga avslutning utan hellre arbeta med en långsam, gradvis och komplex utveckling som pågår under generationer och aldrig blir helt färdig.

Idag finns bara ett fåtal bostad i grannskapet, men vi är fullt medvetna om att detta är en specifik och verklig plats med en historia, en atmosfär och en identitet som måste respekteras. När man står i gräset och ser ut över den expanderande horisonten kan det kännas som om tid och rum inte existerar, men Råängen är inget oskrivet blad, ingen tabula rasa.

Katedraltänkande

Även om vi gärna ställer frågor har vi en tydlig uppfattning om de värden vi vill ska genomsyra denna nya stadsdel: respekt för och omsorg om naturen och den odlingsbara marken, en känsla av tillhörighet och stolthet och en öppenhet inför alla människor och vilja att välkomna dem. Dessa värden måste ständigt prövas, definieras och skärskådas för att bli verkligt betydelsefulla inslag i de boendes vardag.

Nathan Coley utmanade Domkyrkan med sitt verk ”And We Are Everywhere” som lade grunden för en diskussion om kyrkans närvaro i den nya gemenskapen och vårt åtagande att bygga en stadsdel för alla. Brendeland & Kristoffersens trädgård, ”Hage”, har lämnat betydande bidrag till samtalet om hur vi tänker kring Råängens förhållande till Lund och den långsamma övergången från landsbygd till stad, och för oss har projektet bekräftat betydelsen av att skapa offentliga utrymmen som anger de framtida byggnadernas omfattning och räckvidd. Arkitekterna Flores & Prats håller nu på att undersöka möjligheterna för de första husen, som ska inleda den långsamma processen att bygga och stödja en ny gemenskap.

Gemensam ansträngning

Samarbete är en central del av vårt projekt. Vi kommer inte att kunna åstadkomma någonting helt själva utan alltid i samarbete och dialog med byggföretag, bostadsrättsföreningar, kulturorganisationer och enskilda individer i närområdet, och självfallet också med Lunds kommun. Vi är angelägna om att lära av andra initiativ, platser och verksamheter. Vi kommer att låna idéer (arkitekten Yona Friedmans underbara små karikatyrskisser med texten ”It cannot be planned; it can only happen” är särskilda favoriter) och skapa förbindelser mellan världsdelar och historiska epoker för att påminna oss själva att det vi gör inte är något nytt.

Vi kommer att arbeta med andra för att genomföra 85% av byggnationen i Råängen. De återstående byggnaderna, 15% av helheten, kommer vi själva att uppföra. Vinsten från de förra kommer att återinvesteras i de senare. Byggföretagen vi arbetar med kommer att solidariera sig med våra vägval och uttryckligen vara införstådda med uppdraget att arbeta med oss för att bygga gemenskap.

I vårt byggprogram kommer vi att fråga vad som kan lämnas åt slumpen och vad som borde ligga fast, och vi kommer att se på olika modeller för ägande, självbyggnadsprogram och förändringar i befolkningsstrukturen. Vi kommer också att beakta rumslig standard, delningsekonomi, ansvarsfullt byggande under klimatkrisen och behovet av och tillgången till bostäder. Vårt mål är att skapa utrymme för en bred diskussion om hur vi alla borde leva i det nya århundradet. De frågor som prövas i vårt projekt kommer, hoppas vi, att påverka Råängens utveckling på ett mer allmänt plan.