Anmäl er till vårt nyhetsbrev för information om våra aktiviteter.

Vårt uppdragsprogram är utformat för att ge våra aktiviteter en publik arena, samt att skapa debatt och engagemang både lokalt, nationellt och internationellt. Varje konstnär och arkitekt som vi anlitar bidrar med sina egna frågeställningar, och vår uppgift är att mata in dessa i det långsiktiga utvecklingsprogrammet allt efter det växer fram. Dessa konstuppdrag blir även viktiga verktyg för Råängens medarbetare genom att de ger möjlighet att pröva idéer och bredda dialogen.

Flores & Prats

Barcelonabaserade Flores & Prats har vunnit internationell ryktbarhet för sin öppna och experimentella syn på konsten att bygga. De arbetar ofta med återanvända material för att blåsa nytt liv i gamla byggnader. De skapar berättelser kring de sammanhang de arbetar i och finner glädje i de olika lager av historia som uppstår under ett projekts livstid.

Flores & Prats engagerar sig i projekt där medborgarna står i centrum och erbjuds generösa och inkluderande offentliga rum. De har arbetat med både allmännyttiga bostäder och byggnader för kulturella ändamål och deltar i den internationella diskussionen om hur städer kan utvecklas, göras öppnare, tänkas om och demokratiseras. Deras distinkta metod innefattar aktivt användande av modeller och teckningar och samtidigt ett starkt intresse för hantverkskunnande och de spår handen lämnar efter sig i byggnadsprocessen

Tornet och hörnhuset

Foto: Judith Casas/Flores & Prats Architects.

Flores & Prats har fått uppdraget att rita de två första byggnaderna för Råängen, alldeles i närheten av ”Hage”, den muromgärdade trädgård som ritats av Brendeland & Kristoffersen.

De kommer här att kombinera bostadsforskning med sitt engagemang i hantverkskunnande och skapa en byggnad avsedd både att underlätta utbyte mellan de boende och att knyta an till det omgivande landskapet. Precis som vid tidigare uppdrag för Råängen kommer Flores & Prats att lämna bidrag till ett pågående offentligt samtal om områdets potential, med utgångspunkt i det arbete som redan gjorts av involverade konstnärer och arkitekter.

Läs mer

Brendeland & Kristoffersen

De norska arkitekterna Geir Brendeland och Olav Kristoffersen har under de senaste femton åren haft ett mycket vitt omfattande arbetssätt. De har designat fantastiska byggnader, undervisat studenter och på djupet studerat de följder och effekter som byggande under 2000-talet faktiskt får. De är kända för sin ambitiösa inställning till husbyggen, stadsutveckling och socialt ansvarstagande, men har även arbetat med tillfälliga, ibland ambulerande, projekt så som utställningar, installationer och publika interventioner. Både Brendeland och Kristoffersen arbetar på universitet i Trondheim där de undervisar på fakulteten för arkitektur och design. Detta gör att deras praxis alltid har sin grund i den samtida kritiska diskursen.

Deras intresse för Råängen grundar sig i deras övertygelse om att alltid arbeta för allmänhetens bästa, men också det delade engagemanget kring just frågor rörande ägande, kollektiv, lokal arkitektur, hantverk och lokala material. Flera av deras tidigare projekt har inkluderat gemensamma aktiviteter för olika målgrupper, inklusive barn, tonåringar och vuxna. Det offentliga utrymme som de skapar för Råängen kommer sätta tonen för den fortsatta byggnationen på kyrkans mark i Brunnshög och sker i samarbete med Lunds kommun och universitetet.

Hage

Hage, 2021. Foto: Peter Westrup.

”Hage” är den första permanenta struktur som byggs inom ramarna för Råängens konst- och arkitekturprogram och den kommer vara tillgänglig för alla. Trädgården, som är ritad av Brendeland & Kristoffersen i samarbete med ingenjörerna Price and Myers, består av en sittplats i skydd av ett ståltak samt en tresidig tegelmur. Under de kommande åren kommer en helt ny stadsdel att växa upp här och trädgården kommer gå från att vara ett objekt som placerats ut mitt i landskapet till att bli en välintegrerad trädgård i den nya stadsdelen.

Trädgården var en av fyra finalister i 2022 års Kasper Salin-pris, Sveriges Arkitekters pris för årets bästa byggnad. Den tilldelades Lunds stadsbyggnadspris 2021 och var en av fem finalister i 2022 års European Prize for Urban Public Space.

Under 2022 bjöd vi in Byggstudio, en norsk-svensk designstudio som drivs av Sofia Østerhus och Hanna Nilsson, för att aktivera trädgården med ett program av evenemang tillsammans med lokalbefolkningen, skolor och organisationer.

Läs mer om ”Hage” här
Läs mer om Byggstudios program här
Se en film om ”Hage” här
Läs en katalog om ”Hage” här

Nathan Coley

Nathan Coley är en internationellt erkänd konstnär som är intresserad av att utforska hur tro, religion och ett samhälles värderingar uttrycks inom arkitekturen och de offentliga rum som skapas där. Coley använder arkitektoniska former och textverk för att undersöka sociala, politiska och ideologiska strukturer.

Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens

”Heaven” på plats inför invigningen av Råängen, november 2017. Foto: Peter Westrup.

Som ett startskott för vårt samtal med de boende och besökande i Lund installerades en existerande ljusskulptur av Coley på Krafts torg, mellan Domkyrkans absid och Biskopshuset. ”Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himlen är en plats där ingenting någonsin händer) skapade en livlig debatt bland Lundaborna om kyrkans roll i staden och våra antaganden om betydelsen av ”inget”. Det visade sig vara ett effektivt sätt att introducera Råängenprogrammet för en stor publik.
Se en film om konstverket här.

Läs mer

And We Are Everywhere

”And We Are Everywhere”, 2018. Foto: Peter Westrup.

Ett betydande nytt konstverk av Nathan Coley avtäcktes i juni 2018 och togs ned i mars 2019. Skulpturen fungerade, med sina estetiska anspelningar på hastigt inrättade inofficiella andaktsplatser, som uppmaning åt prästerna och övriga anställda i Lunds domkyrka att fundera över kyrkans relation till denna nya stadsdel och vikten av att tillhandahålla värdiga bostäder åt alla.

Se en film om konstverket här.
Läs en katalog om konstverket här.